V současné době probíhá v Holasovicích realizace mikroprojektu Eurorefionu Silesia s názvem

 

Muzeum Slezský venkov Holasovice aneb Jak se žilo a žije v česko-polském příhraničí


Žadatelem o dotaci je Obec Holasovice, polským partnerem projektu je Gmina Branice a tuzemským partnerem občanské sdružení „Slezský venkov, o.s.“

 

Aktivity v rámci mikroprojektu

Život slezské vesnice v dobách ještě docela nedávných, její tradice, způsob bydlení jejích obyvatel či běžné každodenní práce připomíná muzeum "Slezský venkov", které bylo zřízeno v prostorách bývalého hospodářského dvora v Holasovicích. Obsahem předkládaného projektu je nezbytná úprava veřejného prostranství u muzea tak, aby byl zajištěn bezpečný a pohodlný pohyb návštěvníků muzea i účastníků živých akcí. Součástí projektu je dále uspořádání druhého Dne obce Holasovice, tentokrát za aktivní účasti sousední Gminy Branice, která je dlouholetým partnerem Holasovic. V rámci projektu byl dále vydán propagační leták v polské, anglické a německé mutaci.

 

Cílové skupiny, cíle mikroprojektu:

Hlavní cílovou skupinou jsou jednak tuzemští i zahraniční návštěvníci, jednak samotní obyvatelé této části česko-polského příhraničí. Smyslem projektu je rozšířit nabídku zajímavých destinací česko-polského příhraničí o ojedinělé místo nabízející atmosféru poklidného slezského venkova, jeho života a tradic. Zpřístupněné prostory budou sloužit českým i polským zájmovým spolkům a uměleckým souborům, které zde mohou pořádat nebo se účastnit různých akcí.

Cílem projektu je napomoci rozvoji přeshraničního cestovního ruchu, a to lepším zpřístupněním venkovského muzea zaměřeného na způsob života a tradice venkovských obyvatel v česko-polském příhraničí, propagací tohoto muzea a upevněním nové tradice venkovských jarmarků. Úpravou přístupových ploch u muzea, která tvoří nádvoří bývalého velkostatku, vznikne vhodný prostor pro konání i dalších přeshraničních kulturních a jiných společenských akcí bez omezení nevhodnými klimatickými podmínkami. Cílem projektu je také šíření povědomí o dřívějším způsobu života na slezském venkově mezi samotnými obyvateli na obou stranách hranice.

 

Výsledky projektu:

Modernizovaná plocha zařízení v oblasti přeshraničního cestovního ruchu: 1 060 m2

Kulturní akce - Den obce Holasovice

500 ks informačních letáků o muzeu v polštině, 300 ks v němčině a 200 ks v angličtině

 

Přeshraniční dopad projektu, role polského partnera

Projekt významnou měrou přispěje k rozvoji přeshraničního cestovního ruchu v obci, která je svou polohou k tomu přímo předurčena. Obec Holasovice leží přímo na hranici s Polskem a je spojena hraničním přechodem se sousední obcí Wysoka, která je součástí Gminy Branice. Mezi těmito obcemi vede cyklotrasa, která se napojuje na významnou příhraniční cyklostezku č. 55 - tzv. Slezskou magistrálu. Vše toto vytváří dobré předpoklady pro to, aby se obec stala jedním z turisticky zajímavých míst. Projekt také přispěje k rozšíření přeshraničního kulturního a společenského života v obci. Polští občané již tradičně navštěvují významné akce v obci, naši občané a spolky se účastní akcí ve Wysoke a dalších obcí na polském území. Realizací tohoto projektu budou vytvořeny lepší podmínky pro tato setkání a vystoupení různých souborů. Dosud musely soubory předvádět své umění přímo na ulici, což nebylo důstojné. Na nově upravené ploše chceme vystavit exponáty z polského území, zejména zemědělské stroje.

Polský partner zajistil distribuce informační brožury, propagaci muzea a Dne obce Holasovice na polské straně, vystoupení polských souborů, příp. řemeslníků a pomoc při zajištění exponátů pro trvalé umístění v Muzeu slezského venkova.

Celkové způsobilé výdaje projektu byly 38 202,- EUR